วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557)

วารสารแก้วปัญญา

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ตุลาคม – ธันวาคม 2557)
ISSN 2392-5892
สาระสังเขป:
เป็นสื่อกลางที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ สำหรับพัฒนาชุมชนในรูปแบบวารสารที่มีข้อมูลการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่มีองค์ความรู้กับชุมชน

 

kaewpanya-mag-2

ดาวน์โหลดเอกสาร: วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 [pdf]


Leave a Reply